9. El manteniment i la neteja de les platges en una reserva de la biosfera

El servei de manteniment i neteja de platges de Menorca té com a finalitat garantir que les platges de l’illa segueixin sent ecosistemes ben conservats en els quals abundi una gran biodiversitat; segueixin tenint aquestes característiques ambientals i paisatgístiques que han contribuït al fet que Menorca fos declarada Reserva de la Biosfera; i reuneixin les millors condicions d'higiene i neteja perquè tant els residents de l’illa com els visitants puguin gaudir d'elles.

La declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera el 1993 va suposar un fort impuls a la conservació de les platges de l’illa. L’any 1998 es va realitzar un estudi per tal de determinar l'estat ambiental de les platges i cales de Menorca. Un any després d'aquest estudi, el 1999, es va dissenyar un pla pilot per a la gestió integral de 10 platges i cales de l’illa, i en el 2000 el Consell Insular de Menorca i tots els ajuntaments de l’illa van crear el servei Mancomunat del Pla de Neteja Integral del Litoral de l’illa de Menorca, com a instrument de gestió litoral.

Actualment, el servei gestiona 136 unitats entre platges, cales i plataformes o punts de bany. Aquestes unitats es divideixen en 3 tipologies:

 • TIPUS A – 30 unitats. Platges i cales urbanes, associades a nuclis urbans, amb bona accessibilitat, amb presència de serveis turístics i de lleure a la platja i els seus voltants, generalment amb alts graus de freqüentació.

 • TIPUS B – 29 unitats. Platges i cales verges amb bona accessibilitat, rodada i per als vianants, no allunyades de carreteres o camins públics, sense serveis turístics o d'oci i amb un elevat grau de freqüentació.

 • TIPUS C – 77 unitats. La resta de platges, cales i zones de bany amb poca o nul·la freqüentació, no accessibles mitjançant el trànsit rodat i allunyades de qualsevol carretera o camí públic.


Tipologia de platges


Les principals actuacions que duu a terme el servei de neteja de platges se centren tant en l'eliminació de residus, generats pels usuaris de la platja o provinents del mar, com en la retirada de l'excés de fulles de Posidonia oceanica.

La metodologia del sistema integral de neteja varia en funció de la tipologia de la platja, igual que la freqüència d'actuació:

Serveis periòdics de neteja
Altres serveis

Serveis periòdics de neteja


Els criteris de neteja per assegurar que les platges de Menorca segueixen sent un referent turístic a escala nacional i internacional, alhora que es preserva el seu fràgil equilibri natural, són:

 • Neteja econòmica i sostenible.
 • Tasques de manteniment en temporada baixa.
 • Priorització dels sistemes de recollida manuals.
 • Reducció de l'impacte de la retirada massiva de Posidonia oceanica. En aquells casos en els quals sigui necessari utilitzar maquinària per a l'extracció de Posidonia, ús de maquinària adaptada al mitjà d'actuació.


Sobre la base d'aquests criteris, la neteja manual és el mètode de neteja menys agressiu amb el medi i s'utilitza en totes les tipologies de platja. En elles, el personal de neteja recull manualment, o amb l'ajuda de rasclets, restes de posidònia, fullaca de pi i altres residus no naturals dipositats tant a la platja com als sistemes dunars associats.

El buidatge de papereres que es col·loquen a les platges també es pot considerar com a neteja manual. La col·locació i retirada de les papereres és gradual, coincidint amb els mesos de major afluència d'usuaris a les platges. Les papereres només s'instal·len a les platges de tipus A durant els mesos de temporada alta. Durant 2 mesos i mig es realitzen buidatges de repàs diaris a les tardes. En total hi ha 168 papereres repartides en 26 platges.

La gestió de la Posidonia oceanica és una de les mesures més sensibles del programa de neteja de platges. La posidònia juga un paper rellevant en la protecció de la platja enfront de temporals i fenòmens meteorològics erosius, ja que les fulles de posidònia es desprenen de la planta a la tardor i es dipositen a la platja de manera que li serveixen de protecció a l'hivern. Una vegada arribat l'estiu i coincidint amb l'època de menor presència de temporals, el servei de neteja retira la posidònia dipositada a la platja per a un major gaudi de la platja per part dels usuaris.

La gran quantitat de posidònia present a la superfície de les platges fa que, a pesar que el sistema de recollida manual sigui el menys agressiu amb el medi, hi hagi platges, generalment de tipus A i puntualment alguna de tipus B, en les quals sigui necessària la neteja mecànica, sobretot a l'inici de la temporada turística. En aquest cas s'extremen les precaucions per assegurar que els possibles danys i l'extracció de sorra del medi siguin mínims. Entre les mesures que es contemplen per mitigar l'impacte de la maquinària pesada mentre treballa a la platja hi figuren:

 • La profunditat de porga és d'entre 5 i 15 cm.
 • S'evita la porga quan la sorra presenta alts índexs d'humitat o de compactació.
 • No es garbella la zona de batuda d'ona.
  Es respecta un marge de tres metres on existeixin sistemes dunars associats.
 • La posidònia només es retira en temporada alta, quan la incidència de temporals és molt baixa.
 • En qualsevol cas, les primeres actuacions de la temporada deixen una barrera de posidònia com a protecció davant de possibles temporals.
 • La maquinària assignada no utilitza pinces poroses per evitar en tant que sigui possible l'adhesió de sorra.


La posidònia recollida es diposita en zones d'apilament per al seu assecat i posterior trasllat o devolució al mar. Els usos que es donen a la posidònia retirada de la platja van des de l'ús agrari (73%), a la reintegració a la platja (10%), a la restauració de sistemes dunars (6%) i a l’aplanament de platges (11%).

Altres serveis


A més de la retirada de residus originats per l'ésser humà i de la retirada de posidònia, el servei de neteja duu a terme altres actuacions amb la finalitat de garantir el bon estat de les platges de Menorca. Entre aquests serveis destaquen:

 • La retirada d'animals morts, com poden ser grans cetacis encallats a la platja, la putrefacció dels quals posa en perill les condicions higièniques de la platja.
 • Actuacions especials de neteja degudes a l'arribada massiva de velella (medusa que arriba en grans quantitats arrossegada pel vent i els corrents, normalment a la primavera).


Figura 9.2. Exemplar de velella.


Campanyes de conscienciació i educació ambiental. Perquè la millor forma de netejar és no embrutar conèixer la fragilitat de les platges davant d’efectes externs i la importància que aquestes platges tenen tant per a nosaltres com per a l'economia de l’illa.