8. La protecció de les platges i de la costa en la normativa nacional, autonòmica i local

A Espanya les competències de gestió del litoral es troben repartides entre les diferents administracions públiques. La Constitució reserva a l'Administració General de l'Estat i a les Comunitats Autònomes la major part de les funcions públiques en aquest àmbit, encara que deixa també algunes competències a les administracions locals.

La següent taula reflecteix la complexitat de la divisió de competències en relació única i exclusivament a les zones costaneres i a la seva biodiversitat.

tablas

Les competències en ordenació del territori de l’illa recauen des de l'any 2001 en el Consell Insular de Menorca. Aquesta circumstància va suposar l'aprovació a partir d'aquest moment de diversos plans d'ordenació territorial i urbanística que avui dia conformen la columna vertebral d'un model territorial centrat en la conservació del territori i del paisatge. Alguns dels més rellevants són:

  • El Pla Territorial Insular (PTI), aprovat en el 2003 és un projecte territorial bàsic per al desenvolupament socioeconòmic de Menorca. Tots els instruments de planificació urbanística dels vuit municipis de l’illa s'han d'adaptar a les directrius que s'hi estableixen.

  • Plans especials dels ANEI, que tenen com a objectiu establir les mesures i condicions necessàries per a la protecció, conservació, gestió i millora dels valors naturals, paisatgístics i historicoartístics d'aquestes zones. En l'actualitat s'han aprovat 5 ANEI a Menorca, de les quals 4 són de gran rellevància per al litoral menorquí (ANEI Me-2 “La Vall”, Me-3 “Dels Alocs a Fornells”, Me-13 “De Binigaus a cala Mitjana” i Me-14 “Costa Sud de Ciutadella”.

  • Parc Natural de S’Albufera des Grau, creat el 1995 i ampliat el 2003.

  • Reserva marina del Nord de Menorca.

  • Espais de la Xarxa Natura 2000, que inclouen llocs d'interès comunitari (LIC) i zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA).


Espais de la Xarxa Natura 2000. Font: Xarxa Natura 2000 - Conselleria de Medi Ambient. DG de Biodiversitat. Govern de les Illes Balears.